Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020 – http://digitalgreece2020.gr/ » είναι οριζόντια δράση, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή ενεργών πολιτών από τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη δημόσια διοίκηση και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, να διαμορφώσουν προτάσεις πολιτικής προς την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, και τους συλλογικούς φορείς αλλά και την ακαδημαϊκή – ερευνητική κοινότητα για τις πρωτοβουλίες που πρέπει αναληφθούν και τους στόχους που πρέπει να τεθούν για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020.

 


Η «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» αποτελεί ένα μόνιμο μηχανισμό διαβούλευσης και παραγωγής προτάσεων πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε κρίσιμους τομείς που θα διαμορφώσουν την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020. Αξιοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία διείσδυσης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγική διαδικασία, το Φόρουμ είναι ανοικτό στη συμμετοχή κάθε φορέα ή πολίτη που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως εργαλείο ενημέρωσης, επικοινωνίας και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου.

Το Φόρουμ φιλοδοξεί στη διατύπωση μίας πολιτικής πρότασης που θα εναρμονίζεται με την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αξιοποιεί την υπάρχουσα διεθνή εμπειρία αλλά θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει διττή, φυσική και ψηφιακή, υπόσταση. Στη φυσική του μορφή λειτουργεί μέσα από ανοικτές συναντήσεις ομάδων εργασίας που επιτρέπουν τη ανταλλαγή απόψεων και τη σύνθεση διαφορετικών θέσεων. Στην ψηφιακή του μορφή λειτουργεί μέσα από μία πλατφόρμα, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να διατυπώσει τις προτάσεις του και να συμμετέχει σε ένα νοητό διάλογο, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα εργαλεία δικτύωσης.

Η οργανωτική δομή του Φόρουμ περιλαμβάνει:

  • Την Οργανωτική Επιτροπή, συμμετέχουν στελέχη του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχει ως αντικείμενο να υποστηρίζει τεχνικά και οργανωτικά τις λειτουργίες του φόρουμ.

  • Την Επιτροπή Στρατηγικής, θα απαρτίζεται από 10-20 στελέχη του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα οποία διακρίνονται για το έργο τους σε σχετικούς τομείς στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κύριος ρόλος της είναι να παρέχει γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις στο Φόρουμ και τις Ομάδες Εργασίας.

  • Τις Ομάδες Εργασίας. Κάθε Ομάδα θα έχει έναν Συντονιστή και ένα rapporteur οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις συναντήσεις και τις ηλεκτρονικές συζητήσεις των Ομάδων Εργασίας καθώς και τα παραδοτέα τους. Η ομάδα συντάσσει ένα κείμενο με προτάσεις πολιτικής πάνω στη θεματολογία της, το οποίο περιλαμβάνει μια συνοπτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στα «κακώς κείμενα», μια επιλογή παραδειγμάτων προς μίμηση από βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες, και ένα σύνολο προτάσεων στρατηγικής για το συγκεκριμένο τομέα, και καταγραφή των φορέων – προσώπων – οργανισμών που αποτελούν τους αποδέκτες των προτάσεων αυτών. Οι ομάδες εργασίας στο Φόρουμ Ψηφιακή Ελλάδα 2020 έχουν χωριστεί σε 7 ενότητες.
  1. Διαλειτουργικότητα, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και Ανοικτό Περιεχόμενο.Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, στην υιοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, καθώς και στη διάχυση των ωφελειών από τη χρήση Ανοιχτών Προτύπων.
  2. Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στόχος της Ομάδας είναι η σχεδίαση μέτρων για την προώθηση του αισθήματος ασφάλειας σχετικά με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ενημέρωση του πληθυσμού για τους ψηφιακούς κινδύνους με ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες ομάδες. Πρέπει να περιγραφεί με ποιόν τρόπο ο πολίτης του 2020 θα κάνει άφοβα τις συναλλαγές του με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, θα προστατεύεται από κάθε είδους παρεμβάσεις το απόρρητο των επικοινωνιών του και θα μπορεί να περιφρουρήσει ο ίδιος των ιδιωτική του ψηφιακή περιουσία.
  3. Δίκτυα πρόσβασης Νέας Γενιάς.Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων.
  4. Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία. Στόχος της Ομάδας είναι να περιγράψει την θέση της Δημόσιας Διοίκησης μέσα στην Ψηφιακή πραγματικότητα και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει προς την Κοινωνία. Ο σχεδιασμός αφορά όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υγεία, εξυπηρέτηση του πολίτη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, πολιτισμός, μεταφορές, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, γεωργία και κτηνοτροφία, τουρισμός), από την εκκίνηση της πληροφορίας έως την τελική προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη.
  5. e-Επιχειρηματικότητα.Στόχος της Ομάδας είναι να εντοπίσει τα σημερινά εμπόδια, να μελετήσει τις λύσεις και να προτείνει τις απαιτούμενες από την Πολιτεία ενέργειες που θα οδηγήσουν στην πλήρη εκμετάλλευση από τις ελληνικές επιχειρήσεις των εργαλείων και ευκαιριών παρέχει το Ίντερνετ και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, και θα συνδέσουν την καινοτομία και την έρευνα με την επιχειρηματικότητα.
  6. Παιδεία, Έρευνα και Καινοτομία.Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης και να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο θα καλλιεργηθούν ψηφιακές δεξιότητες στον μαθητή καθώς επίσης και μυήσει με μέτρο και ισορροπίες τα νέα παιδιά στον κόσμο της πληροφορίας και των υπολογιστών.
  7. Ψηφιακό Χάσμα. Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η Ομάδα θα προτείνει τρόπους ώστε η φράση «Ευρυζωνικότητα παντού για όλους» θα γίνει δυνατή και υλοποιήσιμη.

Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020» τελεί υπό την αιγίδα της Ομάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού και των Υπουργείων Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που επιπλέον φιλοξενεί και υποστηρίζει επιχειρησιακά τις λειτουργίες του φόρουμ.

*Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό  ΕΝ ΤΑΧΕΙ της ΕΕΤΤ( http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/library_videos/ContactENTAXEI/ )

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.